diax30
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα
11 Δεκεμβρίου

Δανιήλ του στυλίτου, Λουκά, Νόμωνος και Λεοντίου οσίων, Βικεντίου, Αιμιλιανού, Βεβαίας

Aitimata

Aitimata

Aitimata

Xristou GennisiΠλησιάζει ἡ μέρα ποὺ χαρούμενα θὰ ἠχήσουν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν καὶ φέτος καὶ θὰ διαλαλήσουν σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο τὸ σωτήριο μήνυμα ὅτι «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ»! Πλησιάζει ἡ μέρα ποὺ χαρούμενα θὰ ἠχήσουν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν καὶ φέτος καὶ θὰ διαλαλήσουν σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο τὸ σωτήριο μήνυμα ὅτι «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ»!
«Χριστὸς γεννᾶται»! Γεννιέται σήμερα ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρας καὶ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
«Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον καὶ ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον» γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Αὐτὸς ποὺ ἀνέμεναν οἱ αἰῶνες, ποὺ προσδοκοῦσαν οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων ὡς Μεσσία, Αὐτὸς ποὺ προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες, ἦλθε! Ἦλθε ἀνάμεσά μας! Ὁ Θεὸς στὴ γῆ μας!
Ἡ προφητεία τοῦ μεγαλοφωνότατου προφήτου Ἡσαΐα, 750 χρόνια πρὶν τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἐκπληρώνεται: «ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Ἠσ. ζ΄ 14). Τὸ ὄνομα Ἐμμανουὴλ ἑρμηνεύεται «ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας». «Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός»!
Αὐτὸς ποὺ γεννιέται δὲν εἶναι ἕνας ἄγγελος, οὔτε ἀρχάγγελος, δὲν εἶναι ἕνας δίκαιος, ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ Δεσπότης Κύριος καὶ Θεός, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ.
Ἦλθε ταπεινὰ καὶ ἔζησε στὴ γῆ μας, συναναστράφηκε μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἐπισκέφθηκε τελῶνες καὶ ἁμαρτωλούς, εἵλκυσε κοντά Του πλήθη ἀνθρώπων. Δίδαξε, θαυματούργησε, «διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας» (Πράξ. ι΄ [10] 38). Καὶ ὅταν ὁλοκλήρωσε τὴν ἀποστολὴ καὶ τὸ ἔργο Του ἐπὶ τῆς γῆς, πρὶν ἀναληφθεῖ στοὺς οὐρανούς, μᾶς ὑπενθύμισε πάλι τὴν ἀλήθεια αὐτή, ὅτι θὰ εἶναι μαζί μας: «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄ [28] 20).
Κάθε φορὰ ποὺ γιορτάζουμε Χριστούγεννα αὐτὴ ἡ ἀλήθεια παρουσιάζεται ἐνωπιόν μας. Ἡ μορφὴ τοῦ νεογέννητου Κυρίου μᾶς ὑπενθυμίζει πὼς ὁ Θεὸς γεννιέται, γίνεται καὶ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ εἶναι μαζί μας πάντοτε. Αὐτὸ εἶναι τὰ Χριστούγεννα. Καὶ ὅσο βαθύτερα ζοῦμε αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, τόσο πιὸ ἀληθινὰ Χριστούγεννα ζοῦμε. Νὰ πιστεύουμε πὼς ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Στὰ εὐχάριστα καὶ δυσάρεστα τῆς ζωῆς μας. Στὶς δύσκολες ὧρες τῶν ποικίλων θλίψεων καὶ δοκιμασιῶν, στὶς ὧρες τοῦ πόνου καὶ τῶν δακρύων, στὶς ὧρες τῶν προβληματισμῶν καὶ τῶν διλημμάτων εἶναι μαζί μας. Ἀκόμη καὶ στὴν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ ἀναμένοντας τὴν ἐπιστροφή μας κοντά Του.
Γι᾿ αὐτό, ἑρμηνεύοντας ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τὴν προφητεία τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, ὑπογραμμίζει τὴ δύναμη ποὺ ἔχει τὸ ὄνομα Ἐμμανουήλ, λέγοντας: «Ὅταν γὰρ ὁ Θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ᾖ, οὐδὲν δεῖ λοιπὸν δεδοικέναι, οὐδὲ τρέμειν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἁπάντων θαρρεῖν»· ὅταν ὁ Θεὸς εἶναι μαζὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους, τίποτε πλέον δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται, οὔτε νὰ τρέμουν, ἀλλὰ γιὰ ὅλα νὰ ἔχουν θάρρος. Γιατί; Διότι, τονίζει ὁ Ἅγιος, τὰ ἀρχαῖα ἐκεῖνα καὶ ἀμετακίνητα δεινὰ καταλύθηκαν, καὶ ἡ κοινὴ ἐναντίον τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπόφαση καταργήθηκε, καὶ τὰ νεῦρα τῆς ἁμαρτίας παρέλυσαν, καὶ ἡ τυραννικὴ ἐξουσία τοῦ διαβόλου καταλύθηκε, καὶ ὁ πρὶν ἄβατος γιὰ ὅλους Παράδεισος ἄνοιξε πρῶτα-πρῶτα γιὰ κεῖνον ποὺ ἦταν δολοφόνος καὶ ληστής (ΕΠΕ 8, 473).
Χριστούγεννα θὰ γιορτάσουμε καὶ φέτος. Πόσο ὅμως μᾶς θλίβουν καὶ συχνὰ μᾶς ἀπογοητεύουν ὅσα συμβαίνουν γύρω μας: Ἔθνη ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ κηρύξουν πόλεμο, σφαγὲς καὶ βιαιότητες, τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις φανατικῶν Ἰσλαμιστῶν μὲ πλῆθος ἀθῶα θύματα. Ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται ἀπὸ τὸν πλανήτη μας. Ἀδικίες ποικίλες, ἀνεργία, φτώχεια, καταστροφές, ἀθλιότητες, ἀνηθικότητα.
Ὅμως ὅσο δύσκολες κι ἂν εἶναι οἱ συνθῆκες γύρω μας, ὅσο κι ἂν βλέπουμε τὸ κακὸ νὰ βασιλεύει, ἐμεῖς νὰ πιστεύουμε ἀκράδαντα πὼς ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας! Σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας ὁ Χριστὸς εἶναι στὸ πλευρό μας προστάτης πανίσχυρος. Ἀρκεῖ νὰ ἔχουμε στραμμένο τὸ βλέμμα μας πρὸς Αὐτὸν καὶ μὲ πίστη θερμὴ νὰ Τὸν ἐπικαλούμαστε. Τί μπορεῖ νὰ μᾶς καταβάλει, ὅταν εἴμαστε κάτω ἀπὸ τὴ δική Του κραταιὰ προστασία; Τίποτε, ἀφοῦ γιὰ μᾶς γεννήθηκε ὁ Λυτρωτής!
Ἂς χαροῦμε τὴν ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πάνσοφος, παντογνώστης καὶ παντοδύναμος. Θεὸς ζωντανός. Ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἐλπίδα μας! Ἐμμανουήλ! Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ο ΣΩΤΗΡ